fbpx

Договір про надання освітніх послуг (публічна оферта)

м. Кривий Ріг 2022 р

ФОП Фролов Олег Валерійович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку, далі за текстом — «ВИКОНАВЕЦЬ», пропонує будь-якій дієздатній особі укласти цей договір на визначених у ньому умовах. У відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у випадку прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов’язується добросовісно їх виконувати. Незгода з визначеними у даному договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем освітніх послуг.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  • Сертифікат — звіт ВИКОНАВЦЯ, який видається ЗАМОВНИКОВІ за результатами наданих послуг
  • Навчальний курс — форма надання ВИКОНАВЦЕМ навчальних послуг в певній галузі ЗАМОВНИКУ.
  • Програма — погоджений Сторонами порядок та об’єм надання навчальних послуг, які надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ навчальні послуги (надалі — послуги) з певного навчального курсу та конкретної навчальної програми, вказаних у чат-боті Виконавця https://t.me/webnauts_academy_paybot.Даний перелік послуг не є вичерпним та може бути уточнений сторонами.
1.2. ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Загальна вартість послуг для кожного конкретного курсу вказується у чат-боті Виконавця https://t.me/webnauts_academy_paybot.
2.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату оплату освітніх послуг на умовах 100% передоплати, якщо інше не узгоджено сторонами.
2.3. Розрахунки за послуги здійснюються ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання в аудиторіях/онлайн кімнатах, наданих ВИКОНАВЦЕМ, сертифікованими партнерами ВИКОНАВЦЯ згідно встановленого ВИКОНАВЦЕМ розкладу протягом часу, що вказаний у кожній конкретній Програмі.
3.2. Початок надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.
3.3. Приймання наданих послуг оформлюється шляхом підписання Сторонами відповідних актів здачі-прийняття наданих послуг.
3.4. Якщо ЗАМОВНИК не підписав акт здачі-прийняття наданих послуг протягом 7 (сім) робочих днів з дати передачі йому цього документу ВИКОНАВЦЕМ, або не надав письмову мотивовану відмову від підписання, то послуги вважаються прийнятими згідно з актом здачі-прийняття наданих послуг, який підписаний ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1.1. Надати послуги якісно та в повному обсязі.
4.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
4.1.2. Надавати послуги, залучивши кваліфікованих інструкторів.
4.1.3. Надати ЗАМОВНИКУ навчальні послуги в обсязі, встановленому для відповідної програми/курсу.
4.2. Обов’язки ЗАМОВНИКА:
4.2.1. Забезпечити явку для отримання послуг.
4.2.2. Своєчасно оплатити послуги.
4.3. ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.
4.5. Кожна з Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
6.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
6.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
6.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови ЗАМОВНИКА від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови ВИКОНАВЦЯ від надання навчальних послуг відповідно до проведеної ЗАМОВНИКОМ оплати.
6.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більше 60 днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору.
7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
– усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного
Договору, охороняються авторським правом.
– на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору
ВИКОНАВЦЕМ, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424
Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з
моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать ФОП Фролову Олегу Валерійовичу.
7.2. ЗАМОВНИК має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у ВИКОНАВЦЯ. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача ВИКОНАВЦЕМ будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником конкретного курсу та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
8.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку: – невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку
порушення строків оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;
– порушення ЗАМОВНИКОМ правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ;
– неявки ЗАМОВНИКОМ для отримання послуг, передбачених цим Договором;
– порушення морально-етичних норм під час надання послуг ВИКОНАВЦЕМ;
– відмови ЗАМОВНИКА отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені ЗАМОВНИКОМ платежі за цим Договором не повертаються.
8.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Господарського Суду
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Підписанням цього Договору ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЕВІ право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Договорі, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) «Code Space».
9.2. Даним Договором ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА, що ФОП Фролов Олег Валерійович має виключні майнові права на навчальні програми/курси «Webnauts Academy».
9.3. За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни, що будуть мати чинність після підписання уповноваженими представниками Сторін.
9.4. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
9.5. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, місце розташування та інших реквізитів.
10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Фролов Олег Валерійович
Місцезнаходження:
50038, м. Кривий Ріг, вулиця Алітна, будинок 47
п/р UA693057500000026006053528689 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код банку 380269
РНОКПП 3108123355
Директор
О.В. Фролов